Κατηγορίες & βραβεία

Δείτε αναλυτικά όλες τις κατηγορίες των βραβείων!

Eνότητα Α’

Waste Treatment

Βραβεία σε Επιχειρήσεις, Δημόσιους Οργανισμούς ή Εταιρείες και ΟΤΑ, που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν υλοποιήσει επιτυχημένα προγράμματα επικοινωνίας ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την παραγωγική τους διαδικασία,τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας τους ή της λειτουργίας τους.

A1. Zero Waste New

Για τη δέσμευση επιχειρήσεων και οργανισμών στα μηδενικά απόβλητα ή και την επίτευξη του στόχου μηδενικών αποβλήτων.

A2. Circular Economy & Symbiosis Network New

Για τη διαδικασία που εφαρμόζουν επιχειρήσεις και οργανισμοί στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης με κατεύθυνση την κυκλική οικονομία.

A3. Waste Prevention

Για τις δράσεις επιχειρήσεων και οργανισμών που αποσκοπούν στη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων από την αρχή και την αποτελεσματική χρήση των πόρων τους, μέσω τεχνολογιών ή άλλων διαδικασιών.

A4. Waste Reduction New

Για τις δράσεις επιχειρήσεων και οργανισμών με σκοπό τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση υλικών με δημιουργικούς τρόπους.

A5. Resource Recovery – Waste to energy

Για τις δράσεις επιχειρήσεων και οργανισμών για την ανάκτηση πρώτων υλών και ενέργειας από απόβλητα.

A6. Recycling (Compost- Materials Recovery)

Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στην ανακύκλωση και τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων.

A7. Reuse

Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από την επαναχρησιμοποίηση υλικών και αντικειμένων μετά την πρώτη χρήση τους.

A8. Hazardous – Medical Waste

Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στη διαχείριση επικίνδυνων και ιατρικών αποβλήτων.

A9. Smart City Applications New

Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί ή δράσεις που έχουν δρομολογηθεί για την «έξυπνη» διαχείριση των αστικών αποβλήτων μέσω εφαρμογών.

A10. Food Recovery New

Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από φορείς λιανεμπορίου ή επιχειρήσεων εστίασης σχετικά με τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων με τη χρήση τεχνολογιών ή εκπαίδευσης, προσφέροντας παράλληλα ασφαλή τροφή σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

A11. Food Waste New

Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών προς τον στόχο μηδενικών αποβλήτων.

A12. Healthcare Waste New

Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από τους σχετικούς φορείς στους τομείς: μείωση αποβλήτων, ανακύκλωση, διαχείριση ιατρικών, φαρμακευτικών και επικίνδυνων αποβλήτων.

A13. Waste Electrical and Electronic Equipment Innovation New

Για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι οποίες έχουν εφαρμόσει καινοτομίες για να μειώσουν τον αντίκτυπο των προϊόντων στο τέλος χρήσης τους.

Eνότητα Β’

Waste Management Business

Βραβεία σε επιχειρήσεις – παρόχους /φορείς υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων ή σχετικής τεχνολογίας για τη βέλτιστη εφαρμογή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων ή για επιτυχημένα προγράμματα επικοινωνίας που έχουν υλοποιήσει.

Β1. Landfill Management New

Για τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων που έχουν να επιδείξουν, προηγμένη τεχνολογία, υψηλά επίπεδα ανακύκλωσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Β2. Recycling Business

Για έργο που επιτέλεσε η εταιρεία ενδελεχώς, τα αποτελέσματα που πέτυχε και την αποτελεσματική ανακύκλωση των αποβλήτων που διαχειρίστηκε.

Β3. Recycling Used Tires New

Για το έργο ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων ελαστικών που επιτέλεσε η εταιρεία ενδελεχώς και για τα αποτελέσματα που πέτυχε.

Β4.Recycling Clothes and Fabrics New

Για το έργο ανακύκλωσης ρούχων και υφασμάτων που επιτέλεσε η εταιρεία ενδελεχώς και για τα αποτελέσματα που πέτυχε.

Β5. Recycling Agricultural Waste New

Για το έργο ανακύκλωσης αγροτικών αποβλήτων που επιτελέσθηκε ενδελεχώς από την εταιρεία και για τα αποτελέσματα που πέτυχε.

Β6. Electrical and Electronic Recycling Business (WEEE)

Για το έργο που επιτέλεσε η εταιρεία ενδελεχώς, τα αποτελέσματα που πέτυχε και την αποτελεσματική ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διαχειρίστηκε.

Β7. Battery Recycling Business New

Για το έργο που επιτέλεσε η εταιρεία ενδελεχώς, τα αποτελέσματα που πέτυχε και την αποτελεσματική ανακύκλωση των μπαταριών που διαχειρίστηκε.

Β8.End of Life Vehicle Business New

Για το έργο που επιτέλεσε η εταιρεία ενδελεχώς, τα αποτελέσματα που πέτυχε και την αποτελεσματική ανακύκλωση αυτοκινήτων που ολοκλήρωσαν τον κύκλο ζωής τους.

Β9. Hazardous Recycling Business

Για το έργο που επιτέλεσε η εταιρεία ενδελεχώς, τα αποτελέσματα που πέτυχε και την αποτελεσματική ανακύκλωση των σχετικών αποβλήτων που διαχειρίστηκε, με σκοπό τη μείωση της ποσότητας αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Β10. Healthcare Recycling Business

Για το έργο που επιτέλεσε η εταιρεία ενδελεχώς, τα αποτελέσματα που πέτυχε και την αποτελεσματική ανακύκλωση των σχετικών αποβλήτων που διαχειρίστηκε, με σκοπό τη μείωση της ποσότητας αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Β11. Energy from Waste Business

Για καινοτόμο έργο που πραγματοποιήθηκε και το περιβαλλοντικό όφελος που προέκυψε ανακτώντας ενέργεια από υπολείμματα και απόβλητα.

Β12. Construction & Demolition Waste Management and Recycling Business

Για τις πρακτικές πρόληψης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων και την ορθολογική χρήση των πόρων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων.

Β13. Mining and Μineral Recycling Business

Για τις πρακτικές πρόληψης αποβλήτων και ορθολογικής χρήσης των πόρων που προκύπτουν από την αντίστοιχη παραγωγική διαδικασία.

Β14. Circular Economy Products New

Για προϊόντα που σχεδιάστηκαν με προσεκτική αξιολόγηση των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική τους διαδικασία (για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης ή της ανακύκλωσης ή που κατασκευάζονται με εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών).

Β15. Smart Cities Waste Management Applications New

Για τις εταιρείες – παρόχους τεχνολογικών λύσεων Internet of Things και Apps, που καθιστούν τις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων αποτελεσματικές.

Β16. Innovative Waste Management Treatment

Για τις εταιρείες – παρόχους τεχνολογικών λύσεων που καθιστούν τις διαδικασίες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων αποτελεσματικές και αποδοτικές.

Β17. Service Sector Recycler

Για τις εταιρείες με αντικείμενο τις εργασίες καθαρισμού ή και παροχής υπηρεσιών FM που εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Β18. Waste Partnership New

Για τον υποδειγματικό τρόπο που λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης αποβλήτων μεταξύ ενός ΟΤΑ και ενός φορέα διαχείρισης αποβλήτων.

Eνότητα Γ’

Waste Management Organization and Process Innovation New

Γ1. Waste Management Leadership New

Συμμετοχή από εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και φορείς που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων ή σχετικές συστηματοποιημένες δράσεις και πρωτοβουλίες, που αποδεικνύουν το «προβάδισμά» τους στην προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.

Γ2. Environmental Public Sector

Συμμετοχή από δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν να επιδείξουν μια σειρά από «πράσινες» υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των πολιτών, ενώ παράλληλα ευαισθητοποιούν τους πολίτες σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Γ3. Corporate Social Responsibility & Waste Management New

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει ή / και υλοποιήσει καμπάνιες ή έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, με στόχο την προώθηση της έννοιας της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη κοινωνία.

Γ4. Local Authority New

Συμμετοχή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν χρησιμοποιήσει δημιουργικές και καινοτόμες μεθόδους για να αυξήσουν τις επιδόσεις ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και πρόληψης στερεών αποβλήτων που παράγονται στην περιοχή ευθύνης τους, προσφέροντας ανταποδοτικά οφέλη στους κατοίκους τους.

Γ5. “Closing the Loop” Commitment New

Συμμετοχή από επιχειρήσεις ή οργανισμούς που έχουν σχεδιάσει και εφαρμόσει σύστημα «πράσινων» προμηθειών.

Γ6. Sustainable Business

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν με υπευθυνότητα τις αρχές της αειφορίας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την παραγωγική ή τη λειτουργική τους διαδικασία.

Χορηγός

COMBATT

Η COMBATT είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. Σκοπός μας είναι η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών με τον βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η καταγραφή και εποπτεία των ποσοτικών στοιχείων καθώς και η επίτευξη των εθνικών στόχων. Η COMBATT έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών πανελλαδικά για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και ανακύκλωση των αποβλήτων συσσωρευτών και εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας.

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Plant